SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

Start NAGRODY - REGULAMIN

Regulamin przyznania nagród dla uczniów wyróżniających się
w dziedzinach społecznych/kulturalnych/sportowych

Sponsorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chojnicach

1. Wyróżnienie w postaci bonu na zakończenie roku mogą otrzymać wszyscy uczniowie bez względu na wyniki w nauce za:

  • szczególną aktywność społeczną w działalności na rzecz szkoły i środowiska (aktywna praca w samorządzie uczniowskim, pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych, wolontariat, wykazywanie się dużym zaangażowaniem, działalność charytatywna),
  • osiągnięcia w konkursach szkolnych (za zajęcie miejsca dającego awans do następnego etapu),
  • wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne, sukcesy w zawodach lub konkursach na szczeblu rejonowym/powiatowym/wojewódzkim.

2. Wszyscy nauczyciele mogą proponować uczniów do nagrody, jednakże ostateczny wykaz uczniów w formie pisemnej przygotowują wyłącznie wychowawcy klas.

3. Wykaz powinien zawierać dane ucznia: imię i nazwisko, klasę, uzasadnienie wyboru oraz podpis wychowawcy.

4. Uzasadnienie powinno zawierać informacje o rodzaju działalności społecznej, konkursów/zawodów, terminach (dotyczy bieżącego roku szkolnego), uzyskanej lokacie.

5. Aktywność społeczna czy udział w konkursach/ zawodach nie mogą być jednorazowe.

6. Wykaz proponowanych uczniów wychowawcy składają w sekretariacie szkoły do ....

7. Prezydium RR dokona analizy uczniów na zebraniu w dniu ....

8. Ostateczna lista uczniów zostanie przekazana p. Dyrektor dnia ....

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

> 22 Maj 2018    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena